100-K05*01低压小型接触器

浏览次数:21
  • 产品规格:AB低压小型接触器
  • 发货地:上海市松江区
关键词
100-K05KF01,100-K05*01,AB接触器
详细说明

100-K05*01低压小型接触器 需提供线圈电压确定完整型号

销售电子产品、仪器仪表、机电设备、电气成套设备、机械设备及配件、
产品包括:PLC模块、人机界面(触摸屏)、变频器、软启动器、低压断路器、安全继电器、负荷开关、保护器、接触器、继电器、按钮、指示灯,安全开关
,安全继电器,交换机,以太网交换机,光电转换器等
供应:Allen-Bradley  、ROCKWELL(AB-罗克韦尔)、美国N-TRON交换机等
AB-ROCKWELL罗克韦尔  红狮N-TRON交换机 等


100-K05*01低压小型接触器 需提供线圈电压确定完整型号

罗克韦尔A-B IEC 小型接触器
 100-K IEC 小型接触器适用于面板空间宝贵的商业和轻工业应用项目。
这些小型设备宽度为 45 毫米,与标准 IEC 接触器相比,比较薄且对面板的深度要求较少。
 100-K 小型接触器是 Bulletin 100-M 接触器系列的替换产品系列。
特性
小尺寸
交流和直流的尺寸相同
全压非反转和反转接触器
5、9 和 12 A 接触器,额定电压 690V
IP2X 手指保护可选的集成浪涌抑制器
与 Bulletin 193-K 双金属过载继电器兼容
主单元上符合 IEC 60947-4-1 的镜像触点以及符合 IEC 60947-5-1 的机械链接触点软件升级测试
IEC 5 A 微型接触 100-K05B01
IEC 5 A 微型接触 100-K05B10
IEC 5 A 微型接触 100-K05B400
IEC 5 A 微型接触 100-K05D01
IEC 5 A 微型接触 100-K05D10
IEC 5 A 微型接触 100-K05D10M
IEC 5 A 微型接触 100-K05D300
IEC 5 A 微型接触 100-K05D400
IEC 5 A 微型接触 100-K05DJ01
IEC 5 A 微型接触 100-K05DJ10
IEC 5 A 微型接触 100-K05DJ10M
IEC 5 A 微型接触 100-K05DJ200
IEC 5 A 微型接触 100-K05DJ400
IEC 5 A 微型接触 100-K05KA10
IEC 5 A 微型接触 100-K05KA300
IEC 5 A 微型接触 100-K05KF01
IEC 5 A 微型接触 100-K05KF10
IEC 5 A 微型接触 100-K05KF10M
IEC 5 A 微型接触 100-K05KF200
IEC 5 A 微型接触 100-K05KF300
IEC 5 A 微型接触 100-K05KF400
IEC 5 A 微型接触 100-K05KJ01
IEC 5 A 微型接触 100-K05KJ01M
IEC 5 A 微型接触 100-K05KJ10
IEC 5 A 微型接触 100-K05KN10
IEC 5 A 微型接触 100-K05KN300
IEC 5 A 微型接触 100-K05KY10
IEC 5 A 微型接触 100-K05WD10
IEC 5 A 微型接触 100-K05WJ10
IEC 5 A 微型接触 100-K05ZA10
IEC 5 A 微型接触 100-K05ZA10M
IEC 5 A 微型接触 100-K05ZA200
IEC 5 A 微型接触 100-K05ZA300
IEC 5 A 微型接触 100-K05ZD10
IEC 5 A 微型接触 100-K05ZD200
IEC 5 A 微型接触 100-K05ZD300
IEC 5 A 微型接触 100-K05ZJ01
IEC 5 A 微型接触 100-K05ZJ01M
IEC 5 A 微型接触 100-K05ZJ10
IEC 5 A 微型接触 100-K05ZJ10M
IEC 5 A 微型接触 100-K05ZJ200
IEC 5 A 微型接触 100-K05ZJ300
IEC 5 A 微型接触 100-K05ZJ400
IEC 5 A 微型接触 100-K05ZS300
IEC 9 A 微型接触 100-K09B10
IEC 9 A 微型接触 100-K09D01
IEC 9 A 微型接触 100-K09D01M
接触 100-K09D10
IEC 9 A 微型接触 100-K09D10M
IEC 9 A 微型接触 100-K09D300
IEC 9 A 微型接触 100-K09D400
IEC 9 A 微型接触 100-K09DJ01
IEC 9 A 微型接触 100-K09DJ10
IEC 9 A 微型接触 100-K09DJ10M
IEC 9 A 微型接触 100-K09DJ200
IEC 9 A 微型接触 100-K09DJ300
IEC 9 A 微型接触 100-K09DJ400
IEC 9 A 微型接触 100-K09KA01
接触 100-K09KA10
IEC 9 A 微型接触 100-K09KA300
IEC 9 A 微型接触 100-K09KF01
接触 100-K09KF10
IEC 9 A 微型接触 100-K09KF200
IEC 9 A 微型接触 100-K09KF300
IEC 9 A 微型接触 100-K09KF400
IEC 9 A 微型接触 100-K09KG10
IEC 9 A 微型接触 100-K09KJ01
IEC 9 A 微型接触 100-K09KJ10
IEC 9 A 微型接触 100-K09KJ300
IEC 9 A 微型接触 100-K09KN01
IEC 9 A 微型接触 100-K09KN10
IEC 9 A 微型接触 100-K09KN400
IEC 9 A 微型接触 100-K09KY10
IEC 9 A 微型接触 100-K09KY10M
IEC 9 A 微型接触 100-K09KY400
IEC 9 A 微型接触 100-K09VC10
IEC 9 A 微型接触 100-K09WJ10
IEC 9 A 微型接触 100-K09ZA01
IEC 9 A 微型接触 100-K09ZA01M
IEC 9 A 微型接触 100-K09ZA10
IEC 9 A 微型接触 100-K09ZD01
IEC 9 A 微型接触 100-K09ZD01M
IEC 9 A 微型接触 100-K09ZD10
IEC 9 A 微型接触 100-K09ZD200
IEC 9 A 微型接触 100-K09ZD300
IEC 9 A 微型接触 100-K09ZD400
IEC 9 A 微型接触 100-K09ZJ01
IEC 9 A 微型接触 100-K09ZJ01M
IEC 9 A 微型接触 100-K09ZJ10
IEC 9 A 微型接触 100-K09ZJ10M
IEC 9 A 微型接触 100-K09ZJ200
IEC 9 A 微型接触 100-K09ZJ300
IEC 9 A 微型接触 100-K09ZJ400
IEC 9 A 微型接触 100-K09ZJ400M
IEC 9 A 微型接触 100-K09ZQ01M
IEC 9 A 微型接触 100-K09ZQ10
IEC 9 A 微型接触 100-K09ZS01
IEC 9 A 微型接触 100-K09ZS10
IEC 9 A 微型接触 100-K09ZS10M
IEC 9 A 微型接触 100-K09ZS200
IEC 9 A 微型接触 100-K09ZS300
IEC 9 A 微型接触 100-K09ZT01
IEC 9 A 微型接触 100-K09ZY01
IEC 9 A 微型接触 100-K09ZY10
IEC 12一 微型接触 100-K12D01
IEC 12一 微型接触 100-K12D10
IEC 12一 微型接触 100-K12D10M
IEC 12一 微型接触 100-K12D300
IEC 12一 微型接触 100-K12D400
IEC 12一 微型接触 100-K12DJ01
IEC 12一 微型接触 100-K12DJ10
IEC 12一 微型接触 100-K12DJ10M
IEC 12一 微型接触 100-K12DJ200
IEC 12一 微型接触 100-K12DJ400
IEC 12一 微型接触 100-K12KA01
IEC 12一 微型接触 100-K12KA200
IEC 12一 微型接触 100-K12KF01
IEC 12一 微型接触 100-K12KF10
IEC 12一 微型接触 100-K12KF200
IEC 12一 微型接触 100-K12KF300
IEC 12一 微型接触 100-K12KF400
IEC 12一 微型接触 100-K12KJ01
IEC 12一 微型接触 100-K12KJ10
IEC 12一 微型接触 100-K12KN10
IEC 12一 微型接触 100-K12VC10
IEC 12一 微型接触 100-K12WJ10
IEC 12一 微型接触 100-K12ZD01
IEC 12一 微型接触 100-K12ZD10
IEC 12一 微型接触 100-K12ZJ01
IEC 12一 微型接触 100-K12ZJ01M
IEC 12一 微型接触 100-K12ZJ10
IEC 12一 微型接触 100-K12ZJ200
IEC 12一 微型接触 100-K12ZJ400
IEC 12一 微型接触 100-K12ZS01
辅助触点 100-KFA02E
接触器 100-KFA02EM
辅助触点 100-KFA04E
辅助触点 100-KFA04EM
辅助触点 100-KFA11E
辅助触点 100-KFA11EM
辅助触点 100-KFA13E
辅助触点 100-KFA13EM
辅助触点 100-KFA20E
接触器 100-KFA20EM
辅助触点 100-KFA22Z
辅助触点 100-KFA22ZM
接触器 100-KFA31Z
辅助触点 100-KFA31ZM
辅助触点 100-KFA40E
辅助触点 100-KFA40EM
辅助触点 100-KFB11M
接触器 100-KFB22M
接触器 100-KFC02
接触器 100-KFC02M
辅助触点 100-KFC04
辅助触点 100-KFC04M
辅助触点 100-KFC11
辅助触点 100-KFC11M
接触器 100-KFC13
辅助触点 100-KFC13M
辅助触点 100-KFC20
辅助触点 100-KFC20M
辅助触点 100-KFC22
辅助触点 100-KFC22M
辅助触点 100-KFC31
辅助触点 100-KFC31M
辅助触点 100-KFC40
辅助触点 100-KFC40M
浪涌抑制器 100-KFSC280
浪涌抑制器 100-KFSC280M
浪涌抑制器 100-KFSC480
浪涌抑制器 100-KFSC480M
浪涌抑制器 100-KFSC50
浪涌抑制器 100-KFSC50M
浪涌抑制器 100-KFSD250
浪涌抑制器 100-KFSD250M


m.shskdz.b2b168.com
联系我们

在线客服: 1624966505

联系人:郭小姐

联系电话:13524963017

top