N-TRON交换机-交换机 NTPS-24-TT-500

浏览次数:37
  • 产品规格:
  • 发货地:上海市松江区
关键词
交换机 NTPS-24-TT-500
详细说明
N-Tron 302MCE-N-SC-15
N-Tron 302MCE-N-SC-40
N-Tron 302MCE-N-SC-80
N-Tron 302MCE-N-ST-15
N-Tron 302MCE-N-ST-40
N-Tron 302MCE-N-ST-80
N-Tron 302MCE-SC-15
N-Tron 302MCE-SC-40
N-Tron 302MCE-SC-80
N-Tron 302MCE-ST-15
N-Tron 302MCE-ST-40
N-Tron 302MCE-ST-80
N-Tron 302MC-N-SC
N-Tron 302MC-N-ST
N-Tron 302MC-SC
N-Tron 302MC-ST
N-Tron 304TX
N-Tron 304TX-N
N-Tron 305FXE-N-SC-15
N-Tron 305FXE-N-SC-40
N-Tron 305FXE-N-SC-80
N-Tron 305FXE-N-ST-15
N-Tron 305FXE-N-ST-40
N-Tron 305FXE-N-ST-80
N-Tron 305FXE-SC-15
N-Tron 305FXE-SC-40
N-Tron 305FXE-SC-80
N-Tron 305FXE-ST-15
N-Tron 305FXE-ST-40
N-Tron 305FXE-ST-80
N-Tron 305FX-N-SC
N-Tron 305FX-N-ST
N-Tron 305FX-SC
N-Tron 305FX-ST
N-Tron 306FX2-N-SC
N-Tron 306FX2-N-ST
N-Tron 306FX2-SC
N-Tron 306FX2-ST
N-Tron 306FXE2-N-SC-15
N-Tron 306FXE2-N-SC-40
N-Tron 306FXE2-N-SC-80
N-Tron 306FXE2-N-ST-15
N-Tron 306FXE2-N-ST-40
N-Tron 306FXE2-N-ST-80
N-Tron 306FXE2-SC-15
N-Tron 306FXE2-SC-40
N-Tron 306FXE2-SC-80
N-Tron 306FXE2-ST-15
N-Tron 306FXE2-ST-40
N-Tron 306FXE2-ST-80
N-Tron 306TX
N-Tron 306TX-N
N-Tron 308FX2-N-SC
N-Tron 308FX2-N-ST
N-Tron 308FX2-SC
N-Tron 308FX2-ST
N-Tron 308FXE2-N-SC-15
N-Tron 308FXE2-N-SC-40
N-Tron 308FXE2-N-SC-80
N-Tron 308FXE2-N-ST-15
N-Tron 308FXE2-N-ST-40
N-Tron 308FXE2-N-ST-80
N-Tron 308FXE2-SC-15
N-Tron 308FXE2-SC-40
N-Tron 308FXE2-SC-80
N-Tron 308FXE2-ST-15
N-Tron 308FXE2-ST-40
N-Tron 308FXE2-ST-80
N-Tron 308TX
N-Tron 308TX-N
N-Tron 309FXE-N-SC-15
N-Tron 309FXE-N-SC-40
N-Tron 309FXE-N-SC-80
N-Tron 309FXE-N-ST-15
N-Tron 309FXE-N-ST-40
N-Tron 309FXE-N-ST-80
N-Tron 309FXE-SC-15
N-Tron 309FXE-SC-40
N-Tron 309FXE-SC-80
N-Tron 309FXE-ST-15
N-Tron 309FXE-ST-40
N-Tron 309FXE-ST-80
N-Tron 309FX-N-SC
N-Tron 309FX-N-ST
N-Tron 309FX-SC
N-Tron 309FX-ST
N-Tron 316TX
N-Tron 316TX-N
N-Tron 317FXE-N-SC-15
N-Tron 317FXE-N-SC-40
N-Tron 317FXE-N-SC-80
N-Tron 317FXE-N-ST-15
全新原装销售REDlion红狮N-TRON以太网交换机
交换机	NTPS-24-TT-500
美国N-TRON工业以太网交换机 :
百兆系列和千兆系列,系列主要分为:100,200,300,400,500,700,800,900,1000系列等等。
Red Lion的N-Tron系列500非管理型以太网交换机具有高可靠性,高达26连接端口,以及DIN导轨安装或机架安装选项。 500系列提供出色的EMI保护,并安装在金属外壳中。 这些交换机还可以使用N-View?技术,该技术可以在我们的Monitored系列产品中找到,或者具有以太网管理功能,包括VLAN,IGMP侦听,QoS,中继和端口镜像,可以在我们的管理中找到系列产品。
连接:
500非托管交换机在8和26端口之间提供,提供10 / 100BaseT(X)端口速度。 这些非管理型交换机提供铜缆和光纤端口组合,可实现大的部署灵活性
性能:
500系列非管理型交换机包括冗余电源输入,即插即用操作,可在恶劣环境中提供同类佳性能。
环境:
500系列非管理型交换机采用DIN导轨安装式外壳,工作温度范围为-40°至85°C。 拥有UL Class I,Div。 2列表,CE和IEC 1613认证,这些交换机可在苛刻的应用中使用。
N-TRON是高性能、加强型工业以太网交换机的制造商。
其可靠性高、运行稳定、抗干扰能力强的以太网产品已广泛用于工业、海洋、电力以及军事领域。
交换机	NTPS-24-TT-500
N-TRON交换机基本特性和参数:
坚固的金属外壳,高抗干扰能力
安装方式多样:DIN导轨式、面板式、机架式
存储-转发的全线速技术
冗余电源输入
低功耗
RJ-45端口支持非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)
光纤收发器传输范围2km、15km、40km、70km、80km可选
所有I/O端口都有ESD 过压保护功能
平均无故障运行时间可达200万小时
高抗击打性:200g /10ms
高抗震性:50g,5-200hz,15s
宽范的温度适应能力
IP67等级认证
符合FCC Part 15 Class A标准
通过CE认证: EN61000-6-2,4 EN55011,EN61000-4-2,3,4,5,6
通过美、加UL1604认证,具有Class I,Div.2防爆等级
通过ATEX 认证,Zone 2, Category 3G,Ex 标识 (500系列)
IEEE1613 电力通用标准
美国交通管制局NEMA TS1/TS2 标准
ABS认证
铁路行业的EN50155
RoHS 规定
GOST-R认证
N-TRON非管理型交换机 105FXE-ST-15-MDR
N-TRON非管理型交换机 105FXE-ST-15-POE
N-TRON非管理型交换机 105FXE-ST-40
N-TRON非管理型交换机 105FXE-ST-40-MDR
N-TRON非管理型交换机 105FXE-ST-40-POE
N-TRON非管理型交换机 105FXE-ST-80
N-TRON非管理型交换机 105FXE-ST-80-MDR
N-TRON非管理型交换机 105FXE-ST-80-POE
N-TRON非管理型交换机 105FX-SC
N-TRON非管理型交换机 105FX-SC-MDR
N-TRON非管理型交换机 105FX-SC-POE
N-TRON非管理型交换机 105FX-ST
N-TRON非管理型交换机 105FX-ST-MDR
N-TRON非管理型交换机 105FX-ST-POE
N-TRON非管理型交换机 105M12
N-TRON非管理型交换机 105TX
N-TRON非管理型交换机 105TX-MDR
N-TRON非管理型交换机 105TX-POE
N-TRON非管理型交换机 105TX-SL
N-TRON非管理型交换机 106FX2-SC
N-TRON非管理型交换机 106FX2-SC-MDR
N-TRON非管理型交换机 106FX2-ST
N-TRON非管理型交换机 106FX2-ST-MDR
N-TRON非管理型交换机 106FXE2-SC-15
N-TRON非管理型交换机 106FXE2-SC-15-MDR
N-TRON非管理型交换机 106FXE2-SC-40
N-TRON非管理型交换机 106FXE2-SC-40-MDR
N-TRON非管理型交换机 106FXE2-SC-80
N-TRON非管理型交换机 106FXE2-SC-80-MDR
N-TRON非管理型交换机 106FXE2-ST-15
N-TRON非管理型交换机 106FXE2-ST-15-MDR
N-TRON非管理型交换机 106FXE2-ST-40
N-TRON非管理型交换机 106FXE2-ST-40-MDR
N-TRON非管理型交换机 106FXE2-ST-80
N-TRON非管理型交换机 106FXE2-ST-80-MDR
N-TRON非管理型交换机 108M12
N-TRON非管理型交换机 108M12-HV
N-TRON非管理型交换机 108TX
交换机	NTPS-24-TT-500
N-TRON交换机基本特性和参数:
坚固的金属外壳,高抗干扰能力
安装方式多样:DIN导轨式、面板式、机架式
存储-转发的全线速技术
冗余电源输入
低功耗
RJ-45端口支持非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)
光纤收发器传输范围2km、15km、40km、70km、80km可选
所有I/O端口都有ESD 过压保护功能
平均无故障运行时间可达200万小时
高抗击打性:200g /10ms
高抗震性:50g,5-200hz,15s
宽范的温度适应能力
IP67等级认证
符合FCC Part 15 Class A标准
通过CE认证: EN61000-6-2,4 EN55011,EN61000-4-2,3,4,5,6
通过美、加UL1604认证,具有Class I,Div.2防爆等级
通过ATEX 认证,Zone 2, Category 3G,Ex 标识 (500系列)
IEEE1613 电力通用标准
美国交通管制局NEMA TS1/TS2 标准
ABS认证
铁路行业的EN50155
RoHS 规定
GOST-R认证
N-TRON是高性能、加强型工业以太网交换机的制造商。其可靠性高、运行稳定、抗干扰能力强的以太网产品
N-Tron 102MCE-ST-40-MDR
N-Tron 102MCE-ST-80
N-Tron 102MCE-ST-80-MDR
N-Tron 102MC-SC
N-Tron 102MC-SC-MDR
N-Tron 102MC-ST
N-Tron 102MC-ST-MDR
N-Tron 104TX
N-Tron 104TX-MDR
N-Tron 105FXE-SC-15
N-Tron 105FXE-SC-15-MDR
N-Tron 105FXE-SC-15-POE
N-Tron 105FXE-SC-15-POE-MDR
N-Tron 105FXE-SC-40
N-Tron 105FXE-SC-40-MDR
N-Tron 105FXE-SC-40-POE
N-Tron 105FXE-SC-40-POE-MDR
N-Tron 105FXE-SC-80
N-Tron 105FXE-SC-80-MDR
N-Tron 105FXE-SC-80-POE
N-Tron 105FXE-SC-80-POE-MDR
N-Tron 105FXE-ST-15
N-Tron 105FXE-ST-15-MDR
N-Tron 105FXE-ST-15-POE
N-Tron 105FXE-ST-15-POE-MDR
N-Tron 105FXE-ST-40
N-Tron 105FXE-ST-40-MDR
N-Tron 105FXE-ST-40-POE
N-Tron 105FXE-ST-40-POE-MDR
N-Tron 105FXE-ST-80
N-Tron 105FXE-ST-80-MDR
N-Tron 105FXE-ST-80-POE
N-Tron 105FXE-ST-80-POE-MDR
N-Tron 105FX-SC
N-Tron 105FX-SC-MDR
N-Tron 105FX-SC-POE
N-Tron 105FX-SC-POE-MDR
N-Tron 105FX-ST
N-Tron 105FX-ST-MDR
N-Tron 105FX-ST-POE
N-Tron 105FX-ST-POE-MDR
N-Tron 105M12
N-Tron 105TX
N-Tron 105TX-MDR
N-Tron 105TX-POE
N-Tron 105TX-POE-MDR
N-Tron 105TX-SL
N-Tron 106FX2-SC
N-Tron 106FX2-ST
N-Tron 106FXE2-SC-15
N-Tron 106FXE2-SC-40
N-Tron 106FXE2-SC-80
N-Tron 106FXE2-ST-15
N-Tron 106FXE2-ST-40
N-Tron 106FXE2-ST-80
N-Tron 106FXE2-ST-80-MDR
N-Tron 108M12
N-Tron 108M12-HV
N-Tron 108TX
N-Tron 108TX-HV
N-Tron 108TX-HV-MDR
N-Tron 108TX-MDR
Sixnet 10GFIBR-XFP-10K
Sixnet 10GFIBR-XFP-300
Sixnet 10GFIBR-XFP-40K
Sixnet 10GFIBR-XFP-500
Sixnet 10GFIBR-XFP-80K
Sixnet 10GXFP-MOD
N-Tron 110FX2-SC
N-Tron 110FX2-ST
N-Tron 110FXE2-SC-15
N-Tron 110FXE2-SC-40
N-Tron 110FXE2-SC-80
N-Tron 110FXE2-ST-15
N-Tron 110FXE2-ST-40
N-Tron 110FXE2-ST-80
N-Tron 111FX3-SC
N-Tron 111FX3-ST
N-Tron 111FXE3-SC-15
N-Tron 111FXE3-SC-40
N-Tron 111FXE3-SC-80
N-Tron 111FXE3-ST-15
N-Tron 111FXE3-ST-40
N-Tron 111FXE3-ST-80
N-Tron 112FX4-SC
N-Tron 112FX4-ST
N-Tron 112FXE4-SC-15
m.shskdz.b2b168.com
联系我们

在线客服: 1624966505

联系人:郭小姐

联系电话:13524963017

top